Εγγραφές

eggrafes.png

Οι εγγραφές και επανεγγραφές για το σχολικό έτος 2018-2019 θα γίνονται ύστερα από απόφαση του Υπουργείου ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-εγγραφές από 14/5/18 μέχρι 6/6/18

Στη συνέχεια οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν αυτοπροσώπως στο σχολείο τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την ολοκλήρωση της εγγραφής τους από την 20η έως την 29η Ιουνίου 2018.


Για τη σύνδεση στο σύστημα είναι απαραίτητοι οι κωδικοί του TaxisNet.
Εγγραφές 6ο Εσπερινό ΕΠΑΛ Θεσσαλονίκης

Στο 6ο ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ μπορούν να εγγραφούν:

όσοι τελείωσαν το Γυμνάσιο αλλά για οποιοδήποτε λόγο δεν τελείωσαν το Λύκειο

με στόχο την απόκτηση:

 • Απολυτηρίου Λυκείου
 • Πτυχίου Επαγγελματικής Ειδικότητας

όσοι τελείωσαν το Λύκειο

με στόχο την απόκτηση:

 • Πτυχίου Επαγγελματικής Ειδικότητας ΜΟΝΟ
pen.png
Στην Α΄ Τάξη εγγράφονται:
 1. Οι κάτοχοι Απολυτηρίου Γυμνασίου ή άλλου ισότιμου τίτλου.
 2. Οι κάτοχοι ενδεικτικού Γ΄ τάξης του παλαιού εξαταξίου Γυμνασίου.
 3. Όσοι/όσες έχουν απορριφθεί στην Α΄ τάξη του ΕΠΑ.Λ.
 4. Οι κάτοχοι Πτυχίου Κατώτερης Τεχνικής ή Επαγγελ- ματικής Σχολής ή άλλου ισότιμου τίτλου.
 5. Όσοι/όσες έχουν απορριφθεί στην Α΄ τάξη παρελθόντων ετών των Τ.Ε.Λ., Λ.Ε.Ν., Ε.Π.Λ. και άλλων ισοτίμων σχολείων με αυτά.
 6. Όσοι/όσες έχουν απορριφθεί στην Α΄ και Β΄ τάξη του Α΄ κύκλου Τ.Ε.Ε.
 7. Όσοι/όσες έχουν απορριφθεί στην Α΄ και Β΄ τάξη των Τ.Ε.Σ.
 8. Όσοι/όσες έχουν απορριφθεί στην Α΄ και Β΄ τάξη εσπερινής Τ.Ε.Σ. και όσοι/όσες έχουν απορριφθεί στην Α΄ τάξη εσπερινού Τ.Ε.Λ.


Στην Β΄ Τάξη εγγράφονται:
 1. Όσοι/όσες έχουν προαχθεί από την Α΄ τάξη του ΕΠΑ.Λ.
 2. Όσοι/όσες έχουν απορριφθεί στη Β΄ τάξη του ΕΠΑ.Λ.
 3. Όσοι/όσες έχουν προαχθεί από τη Β΄ τάξη του ΕΠΑ.Λ. του ν. 4386/2016 (Α΄ 83) και επιθυμούν να ακολουθήσουν διαφορετικό τομέα.
 4. Κάτοχοι Πτυχίου ΕΠΑ.Λ. του ν. 4386/2016 (Α΄ 83) που επιθυμούν να ακολουθήσουν διαφορετικό τομέα του οικείου τίτλου σπουδών.
 5. Από το σχολικό έτος 2018 – 2019, όσοι/όσες έχουν προαχθεί από τη Β΄ τάξη ΕΠΑ.Λ. του ν. 4186/2013 (Α΄ 193).
 6. Κάτοχοι Πτυχίου ΕΠΑ.Λ. του ν. 4186/2013 (Α΄ 193) σε ίδιο τομέα, προκειμένου να αποκτήσουν στη Γ΄ τάξη διαφορετική ειδικότητα από αυτή του πτυχίου τους ή σε διαφορετικό τομέα του οικείου τίτλου σπουδών τους.
 7. Όσοι/όσες έχουν απορριφθεί στη Γ΄ τάξη εσπερινού ΕΠΑ.Λ. του ν. 4186/2013 (Α΄ 193).
 8. Κάτοχοι Απολυτηρίου Γενικού Λυκείου ή Επαγγελμα- τικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.) του ν. 4186/2013 (Α΄ 193) και των ισοτίμων με αυτό τίτλων σπουδών καθώς και οι κάτοχοι αντίστοιχου Απολυτηρίου Λυκείου της αλλοδαπής, μόνο για λήψη Πτυχίου και όχι Απολυτηρίου.
 9. Κάτοχοι Πτυχίου ΕΠΑ.Λ. του ν. 3475/2006 (Α΄ 146) σε άλλο τομέα από αυτόν του οικείου τίτλου σπουδών τους ή στον ίδιο τομέα προκειμένου να αποκτήσουν άλλη ειδικότητα εκτός από αυτές για τις οποίες μπορούν να εγγραφούν στη Γ΄ τάξη.
 10. Όσοι/όσες έχουν προαχθεί από τη Β΄ τάξη ΕΠΑ.Λ. του ν. 3475/2006 (Α΄ 146) και επιθυμούν να φοιτήσουν σε διαφορετικό τομέα.
 11. Όσοι/όσες έχουν προαχθεί από την Α΄ τάξη των Τ.Ε.Λ., Λ.Ε.Ν., Ε.Π.Λ. και άλλων ισοτίμων σχολείων με αυτά.
 12. Όσοι/όσες έχουν απορριφθεί στη Β΄ και Γ΄ τάξη των Τ.Ε.Λ., Λ.Ε.Ν., Ε.Π.Λ. και άλλων ισοτίμων σχολείων με αυτά.
 13. Κάτοχοι Πτυχίου Α΄ κύκλου Τ.Ε.Ε.
 14. Κάτοχοι Πτυχίου Β΄ κύκλου Τ.Ε.Ε. και των ισοτίμων με αυτό τίτλων σπουδών.
 15. Όσοι/όσες έχουν απορριφθεί στο Β΄ κύκλο Τ.Ε.Ε.
 16. Όσοι/όσες έχουν απορριφθεί στη Γ΄ τάξη εσπερινού Τ.Ε.Λ.
 17. Όσοι/όσες έχουν απορριφθεί στη Β΄ τάξη εσπερινού Τ.Ε.Λ.
 18. Κάτοχοι Πτυχίου ΕΠΑ.Σ.
 19. Όσοι/όσες έχουν απορριφθεί στην Α΄, Β΄ τάξη ΕΠΑ.Σ.
 20. Κάτοχοι Πτυχίου Τ.Ε.Σ. και των ισοτίμων με αυτό τίτλων σπουδών.


Στην Γ΄ Τάξη εγγράφονται:

 1. Οι κάτοχοι Απολυτηρίου και Πτυχίου ΕΠΑ.Λ. του ν. 3475/2006 (Α΄ 146) μπορούν να εγγραφούν στη Γ΄ τάξη ΕΠΑ.Λ. του ν. 4386/2016 (Α΄ 83) για απόκτηση άλλου Πτυχίου μόνο στις ειδικότητες του τομέα που παρακολούθησαν, παρακολουθώντας τα μαθήματα Ειδικότητας.
 2. Οι κάτοχοι μόνο Πτυχίου ΕΠΑ.Λ. του ν. 3475/2006 (Α΄ 146) μπορούν να εγγραφούν στη Γ΄ τάξη ΕΠΑ.Λ. του ν. 4386/2016 (Α΄ 83) για απόκτηση Απολυτηρίου και άλλου Πτυχίου, οπότε παρακολουθούν τα μαθήματα Γενικής Παιδείας και Ειδικότητας ή για την απόκτηση άλλου Πτυχίου και μόνο στις ειδικότητες του τομέα που παρακολούθησαν.

Δικαιολογητικά εγγραφών

Δικαιολογητικά που όλοι οι ενδιαφερόμενοι/νες είναι απαραίτητο να έχουν:

1. Φωτοτυπία Ταυτότητας.
2. Την Ηλεκτρονική Δήλωση Προτίμησης για ΕΠΑ.Λ. εκτυπωμένη.
3. Τίτλο Σπουδών:
     Οι απόφοιτοι Γυμνασίου για να εγγραφούν χρειάζεται να έχουν:

 • Απολυτήριο Γυμνασίου (Πρωτότυπο)
 • Αν το Απολυτήριο του Γυμνασίου έχει χαθεί θα πρέπει ο/η ενδιαφερόμενος/η να απευθυνθεί στο Γυμνάσιό του με μια φωτογραφία και να δηλώσει ότι το έχει χάσει ώστε να του χορηγηθεί Αποδεικτικό στη θέση του Πρωτοτύπου. Με αυτό μπορεί να πραγματοποιήσει την εγγραφή του.

     Οι απόφοιτοι κάθε τύπου Λυκείου ή Εξαταξίου Γυμνασίου χρειάζεται να έχουν:
 • Φωτοαντίγραφο του Απολυτηρίου Λυκείου ή Εξαταξίου Γυμνασίου

     Οι ενδιαφερόμενοι που δεν τελείωσαν το Λύκειο χρειάζεται να έχουν:
 • Πιστοποιητικό Σπουδών, το οποίο θα τους χορηγηθεί από το Λύκειο στο οποίο φοιτούσαν παλαιότερα με μια αίτηση και μια φωτογραφία.
 • Σημειώνεται ότι στο Πιστοποιητικό Σπουδών θα πρέπει να αναγράφεται η φράση : «Για εγγραφή στο 6ο ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ».

4. Βεβαίωση Εργασίας ή Κάρτα Ανεργίας. Στην περίπτωση που δεν υπάρχει κανένα από τα παραπάνω θα πρέπει να γίνει υπεύθυνη δήλωση όπου θα αναφέρονται οι λόγοι για τους οποίους προτιμάται το ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ για φοίτηση.
5. Πιστοποιητικό του Δήμου/της Δημοτικής Ενότητας στα Μητρώα της οποίας είναι εγγεγραμμένη/ος η/ο μαθήτρια/τής.
6. Απόδειξη ΔΕΗ, ΤΗΛ. ή ΕΥΑΘ.
7. Υπεύθυνες Δηλώσεις του ν. 1599/1986 (Α΄ 75) οι οποίες συμπληρώνονται στο σχολείο.

Στην περίπτωση που στο 6ο ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ θέλει να εγγραφεί κάποιος που είναι ήδη μαθητής σε ΓΕΛ ή άλλο ΕΠΑΛ τότε πραγματοποιείται ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗ. Η διαδικασία και οι προϋποθέσεις των μετεγγραφών αναφέρονται αναλυτικά εδώ.

Εγγραφές στη Γ' Τάξη μαθητών και αποφοίτων παλαιότερων ετών

Όσοι/ες μαθητές/τριες έχουν προαχθεί από τη Β΄ τάξη ΕΠΑ.Λ. του ν. 3475/2006 (Α΄ 146) εγγράφονται στη Γ΄ τάξη των ΕΠΑ.Λ. του ν. 4386/2016 (Α΄ 83) σε ειδικότητα του ίδιου ή αντίστοιχου τομέα ως εξής:

Β΄ ΤΑΞΗ ΕΠΑ.Λ. ν. 3475/2006 (Α΄ 146)
Γ΄ ΤΑΞΗ ΕΠΑ.Λ. ν. 4386/2016 (Α΄ 83)
 
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΑΝΑ ΤΟΜΕΑ
Προαχθέντες από την Β΄ τάξη
Εγγράφονται στη Γ΄ τάξη σε ειδικότητα ως εξής:

Κύκλος: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ

 

Τομέας: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ

Τομέας: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ

 

Τεχνικός Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Κατασκευών

Τεχνικός Εγκαταστάσεων Ψύξης Αερισμού και Κλιματισμού

Τομέας: ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Τομέας: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ

 

Τεχνικός Οχημάτων

Τομέας: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

Τομέας: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ

 

Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων και Δικτύων

Τομέας: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ

Τομέας: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ

 

Τεχνικός Ηλεκτρονικών και Υπολογιστικών Συστημάτων, Εγκαταστά- σεων, Δικτύων και Τηλεπικοινωνιών

 

Τομέας:  ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Τομέας: ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΡΧΙ- ΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

 

Τεχνικός Δομικών Έργων και Γεωπληροφορικής

Τομέας:  ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

Τομέας:  ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

 

Γραφικών Τεχνών

Κύκλος: ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 

Τομέας: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Τομέας: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

 

Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής

Τεχνικός Η/Υ και Δικτύων Η/Υ

Τομέας: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙ- ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 

Τομέας:  ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

 

Υπάλληλος Διοίκησης και Οικονομικών Υπηρεσιών

Υπάλληλος Τουριστικών Επιχειρήσεων

Τομέας: ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Τομέας: ΥΓΕΙΑΣ ? ΠΡΟΝΟΙΑΣ - ΕΥΕΞΙΑΣ

 

Βοηθός Νοσηλευτή

Βοηθός Ιατρικών-Βιολογικών Εργαστηρίων

Βοηθός Βρεφονηπιοκόμων

Τομέας: ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

 

Τομέας: ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

 

Τεχνικός Τεχνολογίας Τροφίμων και Ποτών

Τεχνικός Φυτικής Παραγωγής

Τεχνικός Ζωικής Παραγωγής

Κύκλος: ΝΑΥΤΙΚΟΣ

 

Τομέας: ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ

Τομέας: ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ

 

Πλοίαρχος Εμπορικού Ναυτικού

Τομέας: ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Τομέας: ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ

 

Μηχανικός Εμπορικού ΝαυτικούΟι κάτοχοι Πτυχίου ΕΠΑ.Λ. του ν. 3475/2006 (Α΄ 146) εγγράφονται στη Γ΄ τάξη των ΕΠΑ.Λ. του ν. 4386/2016 (Α΄ 83) σε διαφορετική ειδικότητα από αυτή του οικείου τίτλου σπουδών τους, του ίδιου ή αντίστοιχου τομέα, ως εξής:

ΚΑΤΟΧΟΙ ΠΤΥΧΙΟΥ ΕΠΑ.Λ. ν. 3475/2006 (Α΄ 146)

 

Γ΄ ΕΠΑ.Λ. ν. 4386/2016 (Α΄ 83)

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΑΝΑ ΤΟΜΕΑ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΑΝΑ ΤΟΜΕΑ

Κάτοχοι Πτυχίου ΕΠΑ.Λ.

Εγγράφονται στη Γ΄ τάξη σε άλλη ειδικότητα ως εξής:

Κύκλος: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ

 

Τομέας: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ

Τομέας: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ

Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Κατασκευών

 

Τεχνικός Εγκαταστάσεων Ψύξης Αερισμού και Κλιματισμού

Ψυκτικών Εγκαταστάσεων και Κλιματισμού

Τεχνικός Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Κατασκευών

Τομέας: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ

Τομέας: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ

Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων και Δικτύων

Τεχνικός Ηλεκτρονικών και Υπολογιστικών Συστημάτων, Εγκατα- στάσεων, Δικτύων και Τηλεπικοινωνιών

 

Ηλεκτρονικών Συστημάτων Επικοινωνιών

Τεχνικός Ηλεκτρονικών και Υπολογιστικών Συστημάτων, Εγκατα- στάσεων, Δικτύων και Τηλεπικοινωνιών

Κύκλος: ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 

Τομέας: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 

Τομέας:  ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Υπαλλήλων Διοίκησης και Οικονομικών Υπη- ρεσιών

 

Υπάλληλος Τουριστικών Επιχειρήσεων

Υπαλλήλων Τουριστικών Επιχειρήσεων

Υπάλληλος Διοίκησης και Οικονομικών Υπηρεσιών

Τομέας: ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Τομέας: ΥΓΕΙΑΣ ? ΠΡΟΝΟΙΑΣ - ΕΥΕΞΙΑΣ

 

Βοηθών Νοσηλευτών

Βοηθός Ιατρικών-Βιολογικών Εργαστηρίων

Βοηθός Βρεφονηπιοκόμων

Βοηθών Ιατρικών

και Βιολογικών Εργαστηρίων

Βοηθός Νοσηλευτή

Βοηθός Βρεφονηπιοκόμων

 

Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων

Βοηθός Νοσηλευτή

Βοηθός Ιατρικών-Βιολογικών Εργαστηρίων

Τομέας: ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

 

Τομέας: ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

 

Τεχνολογίας και Ελέγχου Τροφίμων

Τεχνικός Φυτικής Παραγωγής

Τεχνικός Ζωικής Παραγωγής

 

Έργων Τοπίου και Περιβάλλοντος

Τεχνικός Φυτικής Παραγωγής

Τεχνικός Ζωικής Παραγωγής

Τεχνικός Τεχνολογίας Τροφίμων και Ποτών

 

Σύγχρονης Επιχειρηματικής Γεωργίας

Τεχνικός Τεχνολογίας Τροφίμων και Ποτών

Τεχνικός Ζωικής Παραγωγής

Επικοινωνία

6ο Εσπερινό ΕΠΑΛ Θεσσαλονίκης
Αλ.Παπαναστασίου 13 (Ευκλείδης),
Τ.Κ. 54639, Θεσσαλονίκη
Υπεύθυνος Επικοινωνίας
Μπαλτζάκη Αικατερίνη
Τηλ: 2310 889910

Σύνδεση

Αναζήτηση

© 2016. 6ο Εσπερινό ΕΠΑΛ Θεσσαλονίκης. All Rights Reserved. Κατασκευή: Κουτκούδης Βασίλειος ΠΕ20